hosting - informacje ogólne

Hosting polega na umieszczeniu katalogu bibliotecznego, bazy danych czytelników oraz oprogramowania serwera aplikacji na serwerach firmy SOKRATES-software.

Na stanowiskach komputerowych w bibliotece i filiach zainstalowane jest wyłącznie oprogramowanie użytkowe nie wymagające dodatkowej obsługi informatycznej.

Hosting eliminuje koszty zakupu i administracji serwera.

Bezpieczeństwo danych gwarantuje profesjonalny administrator, który zajmuje się archiwizacją oraz zapewnia ochronę dostępu do danych bibliograficznych i osobowych. Połączenie między biblioteką a serwerem jest szyfrowane.

zestaw katalog: moduł podstawowy, retrokonwersja Z39.50, opracowanie inwentarza, prezentacja katalogu on-line

Pierwszym etapem wdrożenia systemu SOWA w hostingu jest budowa bazy danych oraz jej udostępnienie czytelnikom przez internet.

Funkcjonalnośc niezbędna do przeprowadzenia tego etapu wdrożenia systemu SowaSQL z formatem MARC 21 została ujęta w ZESTAW KATALOG, który jest zbudowany z modułów:
podstawowy do obsługi księgozbioru,
retrokonwersja z protokołem Z39.50,
opracowanie inwentarza (oraz procesu ubytkowania).
Katalog biblioteczny jest udostępniany do przeglądania i wyszukiwania przez przeglądarki WWW.

Funkcjonalność tych modułów jest identyczna z wdrażanymi na serwerze własnym biblioteki i została opisana niżej.

zestaw udostępnianie: obsługa wypożyczalni ze statystykami, skontrum, zdalne zamawianie i rezerwowanie

Po utworzeniu komputerowego katalogu bibliotecznego proponujemy przystąpienie do drugiego etapu wdrożenia systemu SowaSQL w hostingu, jakim jest udostępnianie zbiorów.

Funkcjonalnośc niezbędna do przeprowadzenia tego etapu wdrożenia została ujęta w ZESTAW UDOSTĘPNIANIE, zbudowanym z modułów:
obsługa wypożyczalni ze statystykami,
skontrum,
zdalne zamawianie i rezerwowanie zbiorów.

Funkcjonalność tych modułów jest identyczna z wdrażanymi na serwerze własnym biblioteki i została opisana niżej.

system bibliografii regionalnej

Katalog demonstracyjny SBR jest dostępny TUTAJ

System Bibliografii Regionalnej (SBR) to wyspecjalzowane narzędzie stworzone dla bibliotek prowadzących działalność informacyjno-bibliograficzną, wykorzystujących lokalne wydawnictwa oraz dokumenty życia społecznego i tworzących w oparciu o nie kartoteki zagadnieniowe oraz tematyczne zestawienia bibliograficzne.

System umożliwia opracowanie rekordów bibliograficznych, które wzbogacone o pliki multimedialne (m.in. miniatury okładek, fotografie druków ulotnych lub strony tytułowe lokalnych czasopism) są udostępniane w serwisie internetowym. Prezentacja on-line bibliografii regionalnej służy promocji regionu oraz upowszechnianiu działań związanych z edukacją regionalną.

System Bibliografii Regionalnej może pracować niezależnie od użytkowanego w bibliotece systemu bibliotecznego, uzupełniając warsztat informacyjno-bibliograficzny.

SBR jest zgodny z krajowymi i międzynarodowymi normami branżowymi (ISO 2709) i protokołem (Z39.50) umożliwiającym komunikację pomiędzy systemami bibliotecznymi różnych producentów oraz standardami bibliotecznymi w zakresie obsługi procedur katalogowania i autoryzacji rekordów bibliograficznych w formacie MARC 21. Oprogramowanie umożliwia tworzenie kartotek haseł wzorcowych, które ułatwiają wyszukiwanie właściwych form haseł (odsyłacze) oraz rekordów definiujących schemat bibliografii.

Bibliotekarz może pobierać gotowe opisy z kilkudziesięciu udostępnionych serwisów bibliograficznych przez protokół komunikacyjny Z39.50.

Czytelnik przez przeglądarki WWW może samodzielnie dokonać wyboru interesujących opisów, a następnie wydrukować odpowiednie zestawienia bibliograficzne. Zestawienia bibliograficzne są redagowane automatycznie, zgodnie z konwencją stosowaną przez użytkownika (np. dwie szpalty, sortowanie wg zaplanowanego schematu). Pozycje bibliograficzne wchodzące w skład tzw. zrębu głównego zostają ponumerowane (odpowiednio do przyjętego schematu) oraz tworzone są wpisy pełniące rolę odsyłaczy. System redaguje także wydruki indeksu autorskiego, przedmiotowego i inne z uwzględnieniem numeracji użytej w zrębie głównym. Zestawienia powstają w formacie RTF, który  jest akceptowany przez powszechnie stosowane edytory tekstu (np. MS Word) i mogą być gotowym materiałem do wydania bibliografii w wersji książkowej lub elektronicznej.

sowa-szkoła

Tymczasowo nie oferujemy tego rozwiązania.

 

System SOWA-szkoła został zaprojektowany z myślą o specyficznych potrzebach bibliotek szkolnych. Umożliwia zestawienia statystyczne zgodne z typową dla bibliotek szkolnych strukturą bazy czytelników.

Oprogramowanie obejmuje moduły: podstawowy, retrokowersji z protokołem Z39.50, opracowania inwentarza, serwisu WWW, obsługi wypożyczalni ze statystykami, skontrum oraz zdalnego zamawiania i rezerwowania.

Usługi świadczone w ramach hostingu systemu SOWA-szkoła:

 • dostęp do baz danych (katalogów, bazy czytelników) zainstalowanych na serwerach firmy
 • zapewnienie bezpieczeństwa tworzonych danych (kopie bezpieczeństwa, testy spójności)
 • udostępnienie katalogów biblioteki czytelnikom przez internet
 • okresowe dostarczanie użytkownikom aktualnego oprogramowania klienckiego.

rejestracja pracy stanowisk internetowych

Moduł obsługi stanowisk automatyzuje rejestrację czynności wykonywanych przez bibliotekarza w ramach udostępniania stanowisk komputerowych dla czytelników.

Może być wykorzystywany do obsługi czytelni komputerowej, jak i pojedynczych stanowisk, które pozwalają na dostęp do internetu. Obsługa czytelników odbywa się przez komputerową rezerwację stanowisk dla użytkowników biblioteki, a także przydzielanie i blokowanie miejsc w czytelni. Bibliotekarz ma również wgląd w historię rezerwacji.

Moduł pozwala uzyskać statystyki dotyczące obciążenia stanowisk komputerowych w konkretnym dniu lub wskazanym okresie. Współpracuje z czytnikami obsługującymi karty czytelników.

płatności internetowe

System SowaSQL Premium posiada dedykowany moduł pozwalający czytelnikom na samodzielne opłacanie należności za przetrzymane wypożyczenia z poziomu katalogu OPAC.

 

serwis protokołu OAI-PMH

Serwis protokołu OAI-PMH to dodatkowa usługa sieciowa, poprzez którą możliwe jest selektywne pobieranie rekordów bibliograficznych z systemu bibliotecznego SowaSQL.

Protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) to niezależny i otwarty standard wymiany danych, w którym metadane pozyskiwane sa od Dostawców Danych i składowane w centralnym repozytorium Dostawcy Usług. W tym modelu system biblioteczny jest Dostawcą Danych, zaś niezależni Dostawcy Usług mogą okresowo aktualizować swoje repozytoria, agregować metadane z wielu źródeł (np. z wielu bibliotek) i oferować użytkownikom dodatkowe możliwości. Typowym przykładem Dostawcy Usług jest Federacja Bibliotek Cyfrowych, czy Portal e-usług bibliotecznych. Podobny projekt prowadzony jest przez Bibliotekę Narodową, jako "e-usługa OMNIS".

Serwis protokołu OAI-PMH dla systemu SowaSQL implementuje wszystkie polecenia protokołu w wersji 2.0. Potrafi on generować metadane w formatach:

 • Dublin Core (metadataPrefix=oai_dc)
 • MARCXML (metadataPrefix=marc21)
 • ISO20775 (metadataPrefix=iso20775)

 

akcesja druków zwartych

Moduł przeznaczony jest dla sieci bibliotek rejestrujących zakupy w sposób scentralizowany. Biblioteka centralna utrzymuje w formacie MARC 21 dwa rejestry: rejestr zamówień i katalog nabytków. Do rejestru zamówień wprowadzane są rekordy reprezentujące zamówienia i dokumenty wpływu. Zamówienia powstają na podstawie dezyderatów składanych przez poszczególne placówki. Mogą być one wprowadzane bezpośrednio przez pracownika placówki lub pracownika "centrali" (np. w celu przygotowanie specyfikacji zamówienia publicznego).

Dokument wpływu reprezentuje najczęściej dokument zakupu (fakturę), ale może obejmować dowolną listę pozycji, które mają zostać wprowadzone do inwentarza ze wspólnym numerem wpływu. Korzystając ze specjalnego indeksu "pozycje do rozdysponowania" dokonuje się przydziału (rozdysponowania) kolejnych pozycji do inwentarzy poszczególnych placówek. Początkowe wypełnienie formularza odpowiada zamówieniom złożonym przez placówki, ale można je korygować. Rozdysponowane pozycje zostają umieszczone w katalogu nabytków. System generuje automatycznie pola zasobu (949), nadając numery inwentarzowe według zasady pierwszy wolny w inwentarzu.

Moduł umożliwia uzyskanie wielu zestawień o charakterze tabelarycznym np. wydruk ksiąg inwentarzowych, wydruk dowodu wpływu, zestawienia dokumentów wpływu i inne.

akcesja czasopism

Moduł umożliwia zarejestrowanie prenumeraty czasopism oraz ewidencjonuje wpływ poszczególnych zeszytów. Moduł jest szczególnie przydatny w bibliotekach zajmujących się redystrybucją zamawianych czasopism (np. bibliotek uczelnianych).

Akcesja czasopism umożliwia wydrukowanie zestawień tytułów wpływających oraz tych, które powinny wpłynąć a nie pojawiły się w podanym okresie.

Funkcjonalność modułu akcesji czasopism jest związana z obsługiwaniem procesów:

 • katalogowania czasopism
 • tworzenia informacji o zawartości czasopisma
 • specyfikowania prenumeraty
 • rejestracji wpływu  zeszytów
 • wiązaniu  zeszytów z zasobem
 • rejestrowaniu wydatków

rejestracja pracy czytelni

Moduł umożliwia zdefiniowanie zbioru zdarzeń, które mogą zachodzić w czytelni, np. udzielenie informacji (bibliotecznych, rzeczowych, bibliograficznych), odwiedziny, udostępnienie czasopisma, udostępnienie księgozbioru podręcznego, zbiorów specjalnych, itp.

Zdarzenia rejestruje się przez odczyt odpowiedniego kodu kreskowego lub poprzez naciśnięcie przycisku na ekranie. Stosownie do przyjętego podziału zdarzeń program realizuje okresowe zestawienie.

serwis protokołu SIP-2

Bramka protokołu SIP2 to niezależny moduł serwerowy, który służy klientom protokołu SIP2 do komunikacji z systemem bibliotecznym SowaSQL.

W hostingu ta funkcjonalnosc jest udostepniana zdalnie, jako dodatkowa usługa świadczona z serwera hostingowego.

Protokół SIP2 (Standard Interchange Protocol v.2) został opracowany przez firmę 3M (a później zaadaptowany także przez innych producentów) do komunikowania się przez urządzenia samoobsługowe - takie jak kioski do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów książek – z dowolnym systemem informatycznym obsługującym wypożyczalnię w bibliotece. W szczególności znajduje on obecnie zastosowanie w przypadku urządzeń obsługujących technologię RFID – radiowego zabezpieczania i identyfikacji zbiorów bibliotecznych.

Możliwa jest współpraca z dowolnym dostawcą urządzeń zgodnych z protokołem SIP2, przed podjęciem decyzji o zakupie warto wymagać od dostawcy przeprowadzenia szczegółowych testów oferowanych urządzeń z modułem SIP2 dla SOWY.

instalacja na serwerze biblioteki - informacje ogólne

Oprogramowanie instalowane na serwerze biblioteki pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Zasadniczym elementem oprogramowania jest tzw. serwer aplikacji. Oferujemy system SOWA SQL Premium z formatem MARC21, który spółpracuje z zewnętrznym systemem zarządzania danymi opartym na SQL -  PostgreSQL.

moduł podstawowy

Moduł podstawowy obejmuje programy: administratora, informacyjno-wyszukiwawczy, importu danych.

Program administratora umożliwia zarządzanie listą użytkowników katalogu i nadawanie im uprawnień. Pozwala także na dodawanie modułów i dokonywanie zmian w parametrach.

Program informacyjno-wyszukiwawczy umożliwia wprowadzanie danych do katalogu, ich wyszukiwanie i zestawianie. Wprowadzanie odbywa się przez formularz przewidziany dla danego typu rekordów. W katalogach MARC21 przewidziane są odrębne formularze dla rekordów opisu bibliograficznego, wzorcowych hasła formalnego i wzorcowych hasła rzeczowego. W katalogach bibliograficznych występuje dodatkowy rodzaj rekordu (formularza): wzorcowy schematu bibliografii. Przed zapisem każdy rekord jest weryfikowany (np. zgodność pól z rekordami wzorcowymi lub unikalność numeru inwentarzowego). Opcjonalnie możliwe jest dołączanie do rekordów plików multimedialnych, np. fotografie, dźwięki, itp. Można równolegle tworzyć wiele rekordów.

Program umożliwia łatwe kopiowanie rekordów oraz przeprowadzanie globalnych operacji na wskazanym zbiorze (kolekcji) rekordów. Zmiana hasła rekordu wzorcowego jest propagowana do odpowiednich rekordów opisu bibliograficznego.

Wyszukiwanie można realizować poprzez indeksy na ekranie monitora lub przez specjalny język zapytań. Kolekcja będąca wynikiem zapytania może być prezentowana w formie posortowanej wg dowolnego z zaprogramowanych kryteriów.

Zestawienia są realizowane przez serwer SOWA. Program dokonuje ich sformatowania do postaci umożliwiającej wydruk lub zapis do pliku (tekstowy, RTF, HTML). Szczególnymi postaciami zestawień są karty katalogowe i naklejki z kodami kreskowymi (dla jednostek inwentarzowych). Jedną z form zestawienia jest eksport rekordów, który w przypadku katalogu MARC21 może mieć postać pliku w formacie ISO2709.

Program importu dla MARC21 umożliwia pobieranie danych z pliku tekstowego (MAK) lub pliku o strukturze ISO2709 oraz konwersję znaków ze standardów MAZOVIA, LATIN2, CP1250 (Windows), ALA, ANSI lub UTF-8.

retrokonwersja z protokołem Z39.50

Moduł umożliwia szybkie zbudowanie katalogu przez pobieranie gotowych rekordów z katalogów innych bibliotek. W zależności od sposobu dostępu do katalogów z których chcemy pobrać rekord, można korzystać z dwóch metod pozyskiwania danych. Pierwsza dotyczy katalogów, do których jest dostęp poprzez protokół komunikacyjny o nazwie Z39.50. Należy do nich m.in. katalog Biblioteki Narodowej. Większoś systemów bibliotecznych (w tym także system SOWA) zapewnia dostęp do katalogu tym protokołem.
Dla katalogów obsługiwanych systemem SOWA przewidziano protokół komunikacyjny o nazwie SOWA.

opracowanie inwentarza

Moduł umożliwia przeprowadzenie procesu ubytkowania (wycofania) wskazanych jednostek inwentarzowych. Program obsługuje ponadto kartotekę pozycji znajdujących się w oprawie oraz pozycji, które zablokowano przed wypożyczaniem. Proces ubytkowania rozpoczyna się od zgłoszenia egzemplarza i wskazania przyczyny wycofania. Program realizuje wydruki księgi inwentarzowej, wykazów protokołów, zestawienia ilościowo-wartościowe nabytków i ubytków, struktury zmian i inne.

moduł prezentacji katalogu on-line

Moduł www umożliwia zbudowanie serwisu informacyjnego dotyczącego dowolnego katalogu w trybie on-line.

Serwis WWW pozwala na przeglądanie katalogu biblioteki on-line poprzez dostępne przeglądarki, za pomocą indeksów lub języka zapytań opartego na algebrze Boole'a. Opisy bibliograficzne książek są prezentowane wraz z informacjami o miejscu przechowywania i dostępności egzemplarzy.

Wygenerowane samodzielnie zestawienie bibliograficzne czytelnik może wydrukować lub zapisać na dysku komputera. Opcjonalnie, po zalogowaniu do systemu czytelnik może zamawiać lub rezerwować wyszukane pozycje.

Biblioteki, które prezentują swój katalog przez WWW i mają aktualną wersję systemu SOWA mogą udostępnić swoim czytelnikom funkcję samodzielnego zapisywania do bilioteki on-line. Więcej informacji na temat samodzielnego zapisu czytelnika zamieściliśmy TUTAJ.

obsługa wypożyczalni ze statystykami

Moduł utrzymuje centralną kartotekę czytelników umożliwia rejestrowanie wypożyczeń, zwrotów, prolongat oraz odwiedzin czytelników realizowanych w poszczególnych placówkach (wypożyczalniach).

Podstawowe operacje realizowane są poprzez odczytywanie kodów kreskowych z etykiet udostępnianych egzemplarzy oraz z legitymacji bibliotecznych. Czytelnik może używać we wszystkich placówkach jednej legitymacji. Program wykrywa pozycje przetrzymane, stosownie do regulaminu biblioteki nalicza kary oraz przygotowuje upomnienia (monity). Pracownik może zarezerwować (zablokować) wskazany egzemplarz lub zamówić tytuł (jeśli wszystkie egzemplarze są wypożyczone). Realizacja zamówienia następuje automatycznie przy zarejestrowaniu zwrotu dowolnego egzemplarza (towarzyszy temu wydruk rewersu).

Moduł pozwala uzyskać szereg zestawień statystycznych związanych z pracą wypożyczalni, dotyczących: zarejestrowanych czytelników, odwiedzin w bibliotece, wypożyczeń (z podziałem na kategorie zbiorów) itp. Wszystkie zestawienia statystyczne można uzyskać odrębnie dla każdej placówki, za wybrany miesiąc lub za wskazany zakres miesięcy. Inne zestawienia uzyskiwane w ramach modułu to wydruki kont czytelników (także historia konta), zestawienia czytelników przetrzymujących, zestawienia czytelników odwiedzających bibliotekę w danym dniu, zestawienia zarezerwowanych egzemplarzy i in.

skontrum

Moduł umożliwia przeprowadzanie okresowej kontroli zbiorów. Użytkownik programu poprzez odczytanie kodów kreskowych rejestruje w specjalnej kartotece jednostki inwentarzowe znajdujące się aktualnie w bibliotece. Program porównuje zarejestrowane dane z danymi znajdującymi się w katalogu, uwzględniając przede wszystkim statusy poszczególnych egzemplarzy (stan dostępności). Efektem porównania jest zestawienie w postaci zgodnej z typowym formularzem skontrum ("załączniki"). Zestawienia te umożliwiają ostateczne sprawdzenie i ewentualne skorygowanie danych. Końcowym etapem wykorzystania programu jest przygotowanie listy braków względnych oraz przeniesienie brakujących jednostek inwentarzowych do kartotek i egzemplarzy zgłoszonych do ubytkowania.

Jednostki inwentarzowe nie wpisane do systemu komputerowego (np. stare ubytki) są wykazywane automatycznie jako ubytki, jednakże są one wyróżniane jako "nie wpisane". Aby uniknąć błędu polegającego na pominięciu w skontrum istotnego egzemplarza, który nie został wpisany do systemu można utworzyć specjalną kartotekę zawierającą numery inwentarzowe tzw. stałych ubytków. Kartoteka ta nie zawiera danych bibliograficznych, dlatego można ją zapełnić stosunkowo szybko.

zdalne zamawianie i rezerwowanie

Moduł umożliwia zorganizowanie tych usług w formie samoobsługowej. Czytelnik może zamawiać i rezerwować materiały biblioteczne przez WWW. Zarządzaniem rezerwacjami i zamówieniami w bibliotece zajmuje się specjalny program, który informuje pracownika o nowych rezerwacjach (np. poprzez wydruk). O zrealizowaniu zamówienia czytelnik jest powiadamiany za pomocą poczty elektronicznej.

akcesja druków zwartych

Moduł przeznaczony jest dla sieci bibliotek rejestrujących zakupy w sposób scentralizowany. Biblioteka centralna utrzymuje w formacie MARC 21 dwa rejestry: rejestr zamówień i katalog nabytków. Do rejestru zamówień wprowadzane są rekordy reprezentujące zamówienia i dokumenty  wpływu. Zamówienia powstają na podstawie dezyderatów składanych przez poszczególne placówki. Mogą być one wprowadzane bezpośrednio przez pracownika placówki lub pracownika "centrali" (np. w celu przygotowanie specyfikacji zamówienia publicznego).

Dokument wpływu reprezentuje najczęściej dokument zakupu (fakturę), ale może obejmować dowolną listę pozycji, które mają zostać wprowadzone do inwentarza ze wspólnym numerem wpływu. Korzystając ze specjalnego indeksu "pozycje do rozdysponowania" dokonuje się przydziału (rozdysponowania) kolejnych pozycji do inwentarzy poszczególnych placówek. Początkowe wypełnienie formularza odpowiada zamówieniom złożonym przez placówki, ale można je korygować. Rozdysponowane pozycje zostają umieszczone w katalogu nabytków. System generuje automatycznie pola zasobu (949), nadając numery inwentarzowe według zasady pierwszy wolny w inwentarzu.

W ramach modułu możliwe jest uzyskanie wielu zestawień o charakterze tabelarycznym np. wydruk ksiąg inwentarzowych, wydruk dowodu wpływu, zestawienia dokumentów wpływu i in.

akcesja czasopism

Moduł umożliwia zarejestrowanie prenumeraty czasopism oraz ewidencjonuje wpływ poszczególnych zeszytów. Moduł jest szczególnie przydatny w bibliotekach zajmujących się redystrybucją zamawianych czasopism (np. bibliotek uczelnianych).

Moduł umożliwia wydrukowanie zestawień tytułów wpływających oraz tych, które powinny wpłynąć a nie pojawiły się w podanym okresie.

Funkcjonalność modułu akcesji czasopism jest związana z obsługiwaniem procesów:

 • katalogowania czasopism
 • tworzenia informacji o zawartości czasopisma
 • specyfikowania prenumeraty
 • rejestracji wpływu zeszytów
 • wiązaniu zeszytów z zasobem
 • rejestrowaniu wydatków

rejestracja pracy czytelni

Moduł umożliwia zdefiniowanie zbioru zdarzeń, które mogą zachodzić w czytelni np. udzielenie informacji (bibliotecznych, rzeczowych, bibliograficznych), odwiedziny, udostępnienie czasopisma, udostępnienie księgozbioru podręcznego, zbiorów specjalnych, itp. Zdarzenia rejestruje się przez odczyt odpowiedniego kodu kreskowego lub poprzez naciśnięcie przycisku na ekranie. Stosownie do przyjętego podziału zdarzeń program realizuje okresowe zestawienie.

rejestracja pracy stanowisk internetowych

Moduł obsługi stanowisk automatyzuje rejestrację czynności wykonywanych przez bibliotekarza w ramach udostępniania stanowisk komputerowych dla czytelników.

Może być wykorzystywany do obsługi czytelni komputerowej, jak i pojedynczych stanowisk, które pozwalają na dostęp do internetu. Obsługa czytelników odbywa się przez komputerową rezerwację stanowisk dla użytkowników biblioteki, a także przydzielanie i blokowanie miejsc w czytelni. Bibliotekarz ma również wgląd w historię rezerwacji.

Moduł pozwala uzyskać statystyki dotyczące obciążenia stanowisk komputerowych w konkretnym dniu lub wskazanym okresie. Współpracuje z czytnikami obsługującymi karty czytelników.

serwer protokołu SIP-2

Bramka protokołu SIP2 to niezależny moduł serwerowy, który służy klientom protokołu SIP2 do komunikacji z systemem bibliotecznym SOWA SQL.

Protokół SIP2 (Standard Interchange Protocol v.2) został opracowany przez firmę 3M (a później zaadaptowany także przez innych producentów) do komunikowania się przez urządzenia samoobsługowe - takie jak kioski do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów książek - z dowolnym systemem informatycznym obsługującym wypożyczalnię w bibliotece. W szczególności znajduje on obecnie zastosowanie w przypadku urządzeń obsługujących technologię RFID – radiowego zabezpieczania i identyfikacji zbiorów bibliotecznych.

Możliwa jest współpraca z dowolnym dostawcą urządzeń zgodnych z protokołem SIP2, przed podjęciem decyzji o zakupie warto wymagać od dostawcy przeprowadzenia szczegółowych testów oferowanych urządzeń z modułem SIP2 dla SOWY.

serwer integrujący

Zadaniem serwera integrującego jest połączenie serwera wypożyczalni SOWA z zewnętrznym systemem gromadzenia danych osobowych (np. systemem dziekanatowym, katalogiem LDAP itp.).

Najczęściej serwer ten wykorzystywany jest w bibliotekach uczelnianych, w których nadrzędnym źródłem danych osobowych jest program do obsługi dziekanatu. Główne cele integracji to:

 • możliwość prezentacji stanu konta czytelnika w oknie programu obsługującego dziekanat (w tym ilość pozycji przetrzymywanych i wartość niezapłaconych kar)
 • automatyczne tworzenie nowych kont czytelników dla nowo zapisanych studentów czy zatrudnionych pracowników
 • automatyczne aktualizowanie danych osobowych w bazie czytelników
 • blokowanie kont czytelników w momencie zawieszenia studenta, zakończenia studiów czy zwolnienia pracownika
 • ustawiania statusu i kategorii czytelnika automatycznie na podstawie statusu w programie dziakanatowym

Wdrożenie integracji systemu bibliotecznego z innym systemem przekłada się na takie korzyści dla organizacji biblioteki jak:

 • zapewnienie spójności danych osobowych w obu systemach
 • zniesienie konieczności wprowadzania, edycji i weryfikacji danych przez pracowników biblioteki
 • uproszczenie tradycyjnego obiegu części dokumentów (np. tzw. obiegówek)

serwer protokołu Z39.50

Z39.50 jest protokołem wyszukiwania oraz pobierania informacji z różnych baz danych, które dosyć często oddalone są od komputera docelowego. Protokół ten zdefiniowany jest w standardzie ANSI/ISO Z39.50 oraz do międzynarodowego standardu ISO 23950 :"Information Retrieval (Z39.50): Application Service Definition and Protocol Specification". Polski odpowiednik to PN-ISO 23950:2002 Informacja i dokumentacja - Pobieranie informacji (Z39.50) - Definicja usługi aplikacyjnej i specyfikacja protokołu.

Standard ten określa komunikację pomiędzy serwerem udostępniającym bazy danych a klientem zlecającym przeszukiwanie baz i prezentację odszukanych rekordów.

Moduł serwera protokołu Z39.50 systemu SOWA:

 • zapewnia obsługę protokołu komunikacji Z39.50 zgodnie z obowiązującą normą : PN-ISO 23950:2002,
 • umożliwia obsługę formatu rekordów USMARC,
 • umożliwia obsługę kodowania zapytań w standardzie: UTF-8,
 • umożliwia obsługę kodowania wyników w standardzie: UTF-8,
 • współpracuje z systemem operacyjnym Linux

serwer protokołu OAI-PMH

Serwer protokołu OAI-PMH to niezależny moduł serwerowy, który służy klientom protokołu do selektywnego pobierania rekordów bibliograficznych z systemu bibliotecznego SowaSQL.

Protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) to niezależny i otwarty standard wymiany danych, w którym metadane pozyskiwane sa od Dostawców Danych i składowane w centralnym repozytorium Dostawcy Usług. W tym modelu system biblioteczny jest Dostawcą Danych, zaś niezależni Dostawcy Usług mogą okresowo aktualizować swoje repozytoria, agregować metadane z wielu źródeł (np. z wielu bibliotek) i oferować użytkownikom dodatkowe możliwości. Typowym przykładem Dostawcy Usług jest Federacja Bibliotek Cyfrowych, czy Portal e-usług bibliotecznych. Podobny projekt prowadzony jest przez Bibliotekę Narodową, jako "e-usługa OMNIS".

Moduł serwera protokołu OAI-PMH dla systemu SowaSQL implementuje wszystkie polecenia protokołu w wersji 2.0. Potrafi on generować metadane w formatach:

 • Dublin Core (metadataPrefix=oai_dc)
 • MARCXML (metadataPrefix=marc21)
 • ISO20775 (metadataPrefix=iso20775)

 

opieka serwisowa w hostingu

Usługi świadczone dla bibliotek w ramach hostingu systemu SowaSQL:

 • instalacja oprogramowania po stronie serwera systemu
 • udostępnianie katalogów biblioteki przez WWW
 • dostarczanie aktualizacji oprogramowania klienckiego do samodzielnej instalacji
 • aktualizacje oprogramowania związane z jego rozwojem
 • dostosowywanie oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych
 • kontrola spójności baz danych
 • ustawianie parametrów systemu
 • wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • ochrona danych osobowych w powierzonych bazach
 • konsultacje i porady telefoniczne
 • bezpłatne konsultacje i szkolenia wykonywane w Poznaniu
 • konwersja danych do formatu MARC 21 (opcjonalnie)

opieka serwisowa na serwerze biblioteki

Opieka serwisowa dla systemu SOWA SQL z formatem MARC21 zainstalowanego na serwerze własnym biblioteki jest świadczona w ramach Polisy Serwisowej, która obejmuje:

 • usługi zdalne, np.: konfiguracja oprogramowania, ustawianie parametrów i słowników, zakładanie nowych użytkowników
 • porady i konsultacje telefoniczne
 • diagnozowanie przyczyn awarii oprogramowania
 • usuwanie usterek w oprogramowaniu będących przyczyną awarii oraz odtwarzanie danych na podstawie dostarczonej przez bibliotekę kopii bezpieczeństwa

Korzyści wynikające z Polisy Serwisowej:

 • gwarancja wsparcia serwisowego
 • praca w aktualnej wersji systemu (aktualizacje systemu są związane z jego ciągłym udoskonalaniem oraz zgodne ze zmieniającymi się wymogami prawa)
 • priorytetowe traktowanie postulatów związanych z konfiguracją i indywidualnymi ustawieniami w systemie

integracja z innymi systemami

Na życzenie biblioteki przeprowadzamy integrację systemu bibliotecznego z innymi systemami.

Korzyści płynące z integracji to:

 • zapewnienie spójności danych osobowych w obu systemach
 • zniesienie konieczności wprowadzania, edycji i weryfikacji danych przez pracowników biblioteki
 • uproszczenie tradycyjnego obiegu dokumentów (np. tzw. obiegówek)

Skuteczna integracja wymaga ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron: pracowników biblioteki, producenta systemu bibliotecznego oraz producenta systemu z którym ma być przeprowadzona integracja.

integracja z urządzeniami RFID

Integracja systemu SOWA SQL z urządzeniami RFID umożliwia:

 • zorganizowanie stanowiska programowania etykiet (konwersji)
 • obsługę stanowiska wypożyczeń dla bibliotekarza
 • obsługę stanowiska samoobsługowych wypożyczeń i zwrotów
 • zaprogramowanie przenośnego urządzenia do kontroli zbiorów.

Oprogramowanie systemu SOWA SQL współpracuje z urządzeniami RFID różnych producentów.

Technologia RFID (ang. Radio-frequency identification) polega na wykorzystaniu fal radiowych do identyfikacji materiałów bibliotecznych. Materiały biblioteczne okleja się specjalnymi etykietami, nazywanymi transponderami. Transponder jest programowalny, można w nim zapisać nie tylko identyfikator, ale także informację o aktualnym stanie wypożyczenia. Biblioteka instaluje specjalne bramki, które wykrywają próbę przeniesienia materiału niewypożyczonego. Dzięki temu można korzystać z samoobsługowych stanowisk wypożyczeń i zwrotów. W bibliotekach z otwartym dostępem do zbiorów używa się przenośnych urządzeń umożliwiających bibliotekarzowi odszukiwanie materiałów "źle odłożonych" przez czytelników.

szkolenia

W naszej pracowni dydaktycznej organizujemy szkolenia i kursy dla bibliotekarzy. Oferujemy pomoc zarówno w zakresie obsługi systemu bibliotecznego, jak i wyspecjalizowanej wiedzy bibliotekarskiej.

Na życzenie bibliotek prowadzimy także szkolenia z obsługi systemów SOWA w ich siedzibie.

Alternatywą formą szkoleń i kursów są sesje on-line prowadzone na zasadzie telekonferencji, które ze względów ekonomicznych i logistycznych cieszą się coraz większą popularnością.

Zakres szkolenia staramy się zawsze dopasować do potrzeb uczestników spotkania.

instalacje

Wykonujemy:

instalacje on-line
na udostępnionym zdalnie serwerze biblioteki

instalacje pod klucz na serwerze przysłanym do firmy
Usługa instalacji pod klucz obejmuje:
instalację systemu operacyjnego Linux, instalację systemu SOWA oraz Polisę Serwisową Linux zapewniającą podstawowe operacje administracyjne, bieżące aktualizacje systemu, konsultacje telefoniczne związane z bieżącą pracą systemu.

Biblioteki korzystające z usługi hostingu przekazują zadania związane z instalacją i administracją części serwerowej oprogramowania firmie SOKRATES-software.

Instalacja oprogramowania na stanowisku bibliotekarza nie wymaga pomocy informatycznej, polega na włożeniu płyty do napędu i śledzeniu instrukcji.

archiwizacja danych

Oferta usług szyfrowanych kopii bezpieczeństwa jest skierowana do bibliotek, które spełniają następujące warunki:

 • instalacja systemu SOWA2/MARC21 na serwerze własnym
 • systemem operacyjny Linux
 • korzystanie z opieki serwisowej określonej w Polisie Serwisowej Linux

Kopie bezpieczeństwa katalogów są wykonywane codziennie, zazwyczaj w godzinach nocnych, na naszych serwerach. Kopie są tworzone w oparciu o sprawdzone technologie i zapisywane automatycznie.

Wsparcie tego typu daje pewność, komfort gromadzenia, opracowania, wypożyczania, zabezpieczając efekty pracy bibliotekarza i zasoby przechowywane na serwerze biblioteki.

Zastosowana technologia backupu minimalizuje obciążenie łącza internetowego.

Archiwizacja podstawowa obejmuje bazy danych (do 5 GB).

Archiwizacja rozszerzona obejmuje dodatkowo pliki multimedialne, strony WWW lub inne dane.

urządzenia RFID

Technologia RFID jest nowoczesnym rozwiązaniem sprzyjającym szybkiej identyfikacji materiałów bibliotecznych oraz znacznie zwiększającym bezpieczeństwo zbiorów.

Podstawą technologii jest etykieta RFID (tzw. transponder RFID, tag, lub Smart Label), którą umieszcza się na materiałach bibliotecznych. W pamięci etykiety przechowywana jest zakodowana informacja o danym materiale bibliotecznym. Odczyt informacji odbywa się przy pomocy czytnika RFID, co usprawnia takie procesy, jak wypożyczanie czy inwentaryzację. Biblioteka wyposażona w bramki RFID znacznie podnosi bezpieczeństwo przechowywanych zbiorów, uniemożliwia bowiem wyniesienie niewypożyczonej pozycji poza jej siedzibę bez wiedzy bibliotekarza.

Etykieta RFID posiadać może formę płaskich nalepek. Wbudowana pamięć i antena umieszczona jest w papierowej lub plastikowej obudowie. Obudowa zadrukowana może być dodatkowymi informacjami.

System koduje automatycznie informację dotyczącą nie tylko numeru inwentarzowego ale też kody bezpieczeństwa np. książka wypożyczona/książka na półce. Zakodowana informacja wprowadzana jest do pamięci etykiety w siedzibie biblioteki za pomocą czytnika (dekodera) RFID. Ten sam czytnik dokonuje też odczytu informacji, przy zwrocie pozycji.

Wprowadzanie informacji do pamięci etykiety RFID przebiega drogą radiową, zapis informacji na etykiecie dokonywany jest wielokrotnie, przy każdorazowym wypożyczaniu. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzenie automatycznego skontrum bez zdejmowania książek z półki - wystarczy z terminalem RFID (bezprzewodowy poręczny czytnik z wbudowaną pamięcią) przejść między półkami (terminal czytać może jednocześnie wiele kodów i nie wymaga bezpośredniego kontaktu z etykietą, wystarczy zasięg metra).

Atutem Systemu RFID jest możliwość zainstalowania w bibliotece samoobsługowych stanowisk wypożyczeń i zwrotów.

Etykiety RFID wraz z bramkami RFID należą do grupy rozwiązań nowoczesnych, trwałych, o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

czytnik kodów kreskowych

Do pracy z systemem SOWA polecamy czytniki kodów kreskowych.

Przeznaczone są one do szybkiej rejestracji wypożyczeń i zwrotów w bibliotece oraz do przeprowadzania skontrum. Poprzez odczyt kodów kreskowych z kart czytelnika lub z etykiet samoprzylepnych nalepionych na materiałach bibliotecznych możliwe jest natychmiastowe odnalezienie danych w systemie.

Czytniki dostarczamy do Państwa po uprzednim zaprogramowaniu. Po podłączeniu do komputera są gotowe do pracy z systemem zarządzania biblioteką SOWA.

drukarka kodów kreskowych

Wydruk termotransferowy na etykietach foliowych przy użyciu taśm żywicznych charakteryzuje się bardzo wysoką jakością. Gwarantuje to sprawny i bezproblemowy odczyt kodów, co jest pożądane w codziennej pracy wypożyczalni, jak i w czasie przeprowadzania skontrum. Dodatkowy atut to trwałość wydruków (Większa odporność na wpływ czynników zewnętrznych), które nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

W sprzedaży posiadamy drukarki i oryginalne materiały eksploatacyjne: etykiety i taśmy.

drukarka rewersów

Drukarka do wydruku rewersów z systemu SOWA oraz pokwitowań wypożyczenia lub zwrotu książki. Opcja wydruku rewersów na drukarce paragonowej wykorzystywana jest przez biblioteki w sytuacji, kiedy magazyn nie jest bezpośrednio dostępny dla czytelnika, np. w paragony z nazwiskiem czytelnika zaopatrzą się książki, które zostały zarezerwowane przez czytelnika zdalnie (poprzez serwis www biblioteki) i które oczekują w bibliotece na odebranie.

etykiety

oferta: SOWA SQL Premium na hostingu

nazwa biblioteki

imię i nazwisko

e-mail


liczba stanowisk systemu (jednocześnie zalogowanych)


elementy wyceny:

 zestaw katalog
 zestaw udostępnianie
 system bibliografii regionalnej
 sowa-szkoła
 serwis protokołu Z39.50
 akcesja druków zwartych
 akcesja czasopism
 rejestracja pracy czytelni
 serwis protokołu SIP-2

uwagi

 

 

 

oferta: SOWA SQL Premium na serwerze biblioteki

nazwa biblioteki


imię i nazwisko


e-mail


liczba stanowisk systemu (jednocześnie zalogowanych)

elementy wyceny:

 moduł podstawowy
 retrokonwersja Z39.50
 opracowanie inwentarza
 katalog www
 zdalne zamawianie i rezerwowanie
 wypożyczalnia ze statystykami
 skontrum
 rejestracja pracy czytelni
 akcesja druków zwartych
 akcesja czasopism
 serwer protokołu SIP-2 
 serwer integrujący
 serwer protokołu Z39.50
 
uwagi:
 

 

oferta: sprzęt, akcesoria

nazwa biblioteki


imię i nazwisko


e-mail


elementy wyceny:

 czytnik kodów kreskowych
 drukarka kodów kreskowych
 drukarka rewersów
 etykiety do drukarki termotransferowej
 etykiety do drukarki laserowej - format A4
 taśma do drukarki termotransferowej
 inne

uwagi:
 

 

wersja demo (obecnie niedostępna)

Chcę otrzymać wersję demonstracyjną systemu SOWA z fomratem MARC21 

nazwa biblioteki

imię i nazwisko

e-mail
 
nr telefonu
 

 

 

 

katalog demonstracyjny: prezentacja katalogu biblioteki on-line

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami prezentacji katalogu biblioteki on-line.

Katalog demonstracyjny znajduje się TUTAJ

testowanie systemu

Biblioteki, które jeszcze nie miały okazji korzystać z naszego oprogramowania, a chcą nas sprawdzić, zachęcamy do przetestowania funkcjonalności systemu SOWA SQL Premium z formatem MARC21.

Dane wprowadzone podczas testowania są własnością biblioteki, po zakończeniu próby mogą zostać usunięte, bądź przekazane na nośniku.

Bibliotekom, które już pracują w SOWIE i chciałyby sprawdzić funkcjonalnośc jednego z modułów oprogramowania, proponujemy skorzystanie z opcji przetestowania danej funkcjonalności.

Testowanie jest bezpłatne!

nazwa biblioteki

imię i nazwisko

e-mail

liczba stanowisk systemu (jednocześnie zalogowanych) 

chcę przetestować:

 zestaw katalog
 zestaw udostępnianie
 system bibliografii regionalnej
 sowa-szkoła
 multiwyszukiwarka
 serwis protokołu Z39.50
 akcesja druków zwartych
 akcesja czasopism
 rejestracja pracy czytelni
 serwis protokołu SIP-2

uwagi

 

 

 

Nasza strona na Facebooku
SOKRATES-software Leszek Masadyński
ul. Warszawska 92A
61-047 Poznań

tel: +48 61 656 44 10